Kjøpsvilkår

Disse kjøpsvilkårene for forbrukerkjøp gjelder for salg av varer og tjenester fra BRM Norway AS (selger) sin nettbutikk, pr. telefon, e-post eller fra selgers forretningsadresse til forbruker. Kjøpsvilkårene sammen med bestilling fra kjøper utgjør et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Generelt
Kjøpsvilkårene regulerer forbrukerkjøp av varer og tjenester fra selgers nettbutikk, pr. telefon, e-post eller fra selgers forretningsadresse. Med forbrukerkjøp menes her en fysisk person som kjøper varen eller tjenesten utenfor næringsvirksomhet eller yrke, der tingen eller tjenesten hovedsakelig er til privat bruk. For næringskunder gjelder egne salgs- og leveringsbetingelser.

Kjøper må ha fylt 18 år på bestillingstidspunktet med mindre betaling er avtalt å finne sted ved selgers levering av varen (direkte betaling) eller ved utlevering av varen ved postoppkrav (jf. vgml §2). Kjøpere under 18 år vil ikke kunne bestille varer eller tjenester som fremstilles eller fremskaffes basert på kjøpers egne spesifikasjoner og beskrivelser.

Kjøpsvilkårene gjelder kun for forbrukerkjøp og leveranser til fastlands-Norge. For forbrukerkjøp og levering utenfor fastlands-Norge gjelder egne vilkår og betingelser som må avtales i hvert enkelt tilfelle før en avtale kan anses som inngått eller bindende mellom partene.

Kjøpsvilkårene skal ikke forstås som noen begrensing i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter. Selgeren kan tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av de lovbestemte rettighetene. I tilfeller hvor kjøpsvilkårene ikke direkte gir løsning på en problemstilling må vilkårene utfylles med relevante lovbestemmelser. Selgers kjøpsvilkår er, med enkelte tilpasninger for å også kunne omfatte forbrukerkjøp utover nettsalg, utarbeidet med utgangspunkt i standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer og tjenester over internett, utarbeidet og anbefalt av forbrukerombudet.

Som en del av kjøpsvilkårene inngår også selgers betalingsvilkår, leveringsvilkår, returvilkår og andre vilkår som samlet utgjør selgers kjøpsvilkår.

I bestillingsprosessen vil selgers samlede kjøpsvilkår bli presentert for kjøper. For å sikre at kjøper er kjent med selgers kjøpsvilkår vil kjøper måtte godta vilkårene før bestillingen kan bekreftes.

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysninger selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuelt direkte korrespondanse eller dialog mellom partene (e-post, telefon eller annen dialog) samt selgers kjøpsvilkår. Ved motstrid mellom opplysningene selger har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse eller annen dialog og vilkårene i kjøpsvilkårene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran kjøpsvilkårene. Dette gjelder ikke om det i kjøpsvilkårene er tatt forbehold knyttet til de motstridende opplysningene. I slike tilfeller er det kjøpsvilkårene som fortsatt vil være gjeldende. Dette gjelder så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
Selger er:
BRM Norway AS – Org. Nr.: 915072895MVA
Telefon: +47 40 60 03 26 – E-post: salg@brmnorway.no

Virksomhets- og besøksadresse:
BRM Norway AS – Gt.1, Nr. 96 – 6700 Måløy

Postadresse:
BRM Norway AS, 6717 Flatraket

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Bestillings- og avtaleprosess
Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt og registrert i selgeren sitt system. Ved salg via nettbutikken sendes ordrebekreftelsen automatisk fra selgers system. Ved salg pr. telefon, e-post eller på selgers forretningsadresse anses bestillingen som bekreftet og bindende når kjøper mottar ordrebekreftelse. Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen bør kjøper kontakte selger så snart som mulig.

Dersom kjøper ikke har mottatt ordrebekreftelsen eller annen informasjon innen senest 1-2 døgn etter bestilling anbefales det at kjøper tar kontakt med selger og melder fra om dette enten via e-post eller pr. telefon. Kjøper som velger å registrere konto ved bestilling vil ha tilgang til tjenesten “Min konto” hvor man også har tilgang til order og historikk/status. Ved avbestilling eller kansellering av ordre anbefales det at kjøper tar kontakt med selger raskest mulig.

Fremstillingsvarer eller skaffevarer inngår ikke som en del av vareutvalget i nettbutikken, men kan kun forespørres og bestilles pr. e-post, telefon eller ved direkte dialog. Dette gjelder ikke varer i nettbutikken som er oppgitt som bestillingsvare. Fremstillingsvarer eller varer som fremskaffes for kunde etter kjøpers spesifikasjon, beskrivelse eller som ikke er en del av selgers standard vareutvalg kan ikke avbestilles eller kanselleres når ordren er effektivisert hos selger. Med effektivisert i denne sammenheng menes det at der er iverksatt innkjøp for/eller produksjon eller vare/tjeneste er satt i bestilling hos underleverandør. Selger kan da kreve at kjøper står ved avtalen eller dekker de kostnader som har eller vil påløpe selger ved en avbestilling eller kansellering av bestillingen.

Selger er bunden av kjøpers bestilling så lenge der ikke er avvik fra det som er annonsert. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å kansellere hele eller deler av bestillingen dersom varen, produktet eller tjenesten er utsolgt eller ikke lenger er/vil være tilgjengelig. Dette kan være grunnet forhold som mellom salg eller at varen/tjenesten utgår hos underleverandør o.l før selger har hatt mulighet til å oppdatere nettbutikken. Kjøper vil få en melding fra selger om at varen eller tjenesten ikke er tilgjengelig eller utsolgt med informasjon om når varen eller tjenesten eventuelt vil kunne bli tilgjengelig igjen. Dersom selger kan tilby alternativ vare eller tjeneste vil kjøper også få informasjon dette. Om kjøper ønsker det vil han få tilsendt et uforpliktende tilbud med mulighet for å akseptere tilbudet med de endringer dette måtte medføre i forhold til opprinnelig bestilling.

4. Opplysninger og beskrivelser i nettbutikken
Selger gjør sitt ytterste for at informasjonen og beskrivelsen av varene og tjenestene er så korrekt som mulig.

Enkelte varer og tjenester kan være tilgjengelig i ulike varianter (farge, enhet, størrelse etc.) Det gjøres oppmerksom på at enhet og enhetspris vil kunne variere basert på valgt variant. Det er den enhet og enhetspris som følger varianten som vil være gjeldene fremfor den enhet og enhetspris som fremgår av produktlisten og produktbeskrivelsen.

Selger tar forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme i spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon. Selger tar også forbehold om at bilder og andre illustrasjoner av varene kan variere og avvike noe fra faktisk utseende som følge av fargegjengivelse, endring i farger eller ved ulik fremstilling. Selger legger vekt på til enhver tid å ha oppdaterte bilder av sine varer. Ved vesentlige avvik som selger er kjent med vil selger legge inn merknad om dette på varen i nettbutikken, ordrebekreftelsen eller informere kunden om dette ved bestilling.

5. Priser og betaling
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Om ikke annet fremgår i bestillingsprosessen vil totalkostnaden fremkomme før bestilling. Totalkostnaden inkluderer da alle utgifter forbundet med kjøpet som porto, frakt, emballasje, miljøavgift og andre leveringsomkostnader.

Kvantumsrabatter og endring eller tillegg av varer og tjenester, kvantum, betalingsform, leveringsform eller annet som måtte bli avtalt mellom partene etter bestilling etter punkt 3 vil kunne medføre endring i totalkostnaden for bestillingen. Totalkostnaden som fremgår av siste tilsendte ordrebekreftelse til kjøper vil da være gjeldende som avtalt totalkostnad for bestillingen. Endringer i totalkostnaden på det grunnlaget som er beskrevet ovenfor medfører ikke at avtalen mellom partene ikke er bindende etter punk 3.

Dersom kjøper velger forskuddsbetaling vil varen bli sendt til kjøper når innbetalingen er mottatt på selgers konto. Ved betalingsform faktura utstedes denne ved forsendelse av varen. Om ikke annet er avtalt sendes denne elektronisk til kjøpers oppgitte e-postadresse. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøper mottar forsendelsen. Ved kontantsalg utstedes kontantfaktura direkte.

Ved tilvirkningskjøp eller varer som er fremskaffet basert på kundens spesifikasjoner og beskrivelse kan selger kreve forskuddsbetaling ved bestilling.

Kjøper under 18 år kan kun betale direkte ved henting, selgers levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

Det vises til selgers gjeldende betalingsvilkår for en oversikt over de betalingsformer som selger tilbyr og mer utfyllende vilkår.

6. Rabatter, kvantumsrabatter, individuelle rabatter og kampanjer
Selger kan tilby rabatt-/kupongkoder, rabatter og kampanjepriser på utvalgte varer og tjenester i nettbutikken. Rabatter, kampanjepriser og tilbud har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder kun for bestillinger og avtaler som er inngått i den tidsperioden de er gjort gjeldende for. Selger forbeholder seg retten til å avslutte salgskampanjer eller andre kampanjer uten forvarsel før tiden ved utsolgt eller om det skulle oppstå forhold som medfører vesentlige ulemper eller kostnader for selger å opprettholde kampanjen. Dersom selger avslutter salgskampanjer eller andre kampanjer før tiden vil det ikke ha tilbakevirkende kraft ved at det vil påvirke allerede inngåtte bestillinger og avtaler.

Individuelle rabatter, kvantumsrabatter og priser som er avtalt mellom partene er fortsatt gjeldende ved salgskampanjer, andre kampanjer og tilbud med mindre dette er til ugunst for kjøper. Ved ugunst skal kjøper kunne kjøpe varen og tjenesten til den pris som er gunstigs på det aktuelle bestillingstidspunktet. Allerede avtalte individuelle rabatter, kvantumsrabatter eller rabatter gitt i tilbud er gitt med utgangspunkt i ordinær salgspris og vil ikke komme i tillegg til andre rabatter eller kunne gjøres gjeldende ved salgspris under ordinær salgspris.

7. Levering
Levering av varen fra selger til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken eller som er avtalt ved bestilling via e-post, telefon eller direkte dialog med kjøper. Hvis ikke leveringstidspunktet fremgår av bestillingsløsningen og annet ikke fremgår i ordrebekreftelse fra selger som omtalt i punkt 3 skal selger levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestilling fra kjøper. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøper, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøper med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Selger står fritt til så lenge dette ikke medfører vesentlige ulemper eller ekstra kostnader for kjøper å kunne dellevere, dele opp bestillingen i flere forsendelser eller sende varer direkte fra underleverandør til kjøper. I den utstrekning det lar seg gjøre vil selger alltid stå som avsender, men det tas forbehold om at avsender i enkelte tilfeller vil kunne være en tredjepart. Part i avtalen mellom selger og kjøper vil uavhengig av avsender alltid være BRM Norway AS etter punkt 2. Ved eventuell retur skal varen alltid returneres til selger med mindre annet er avtalt mellom partene.

Det vises til selgers gjeldende leveringsvilkår for en oversikt over de leveringsformer som selger tilbyr og mer utfyllende vilkår.

8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når denne er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til kjøpers rådighet etter avtalen, har kjøper likevel risiko for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett
Angrerettloven gjelder for avtaler om kjøp av varer og tjenester som forbrukere inngår med næringsdrivende. Den gjelder for avtaler inngått ved fjernsalg og for avtaler inngått utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler. Med fjernsalg menes at avtale inngås uten at partene er til stede samtidig. Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av varer og tjenester i butikk.

Kjøper kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angreretten gjelder for varer og enkelte tjenester. Det er ikke angrerett på varer og produkter som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, dvs. varer som ikke er prefabrikkert og som fremstilles på grunnlag av forbrukerens individuelle valg eller beslutninger, også kalt “fremstillingsvarer”. Dette gjelder også for varer som ikke inngår i selgers produktportefølje men som fremskaffes spesielt for kjøper etter kjøpers spesifikasjoner og beskrivelse, også kalt “skaffevarer”.

Angreretten forutsetter at kjøper senest innen 14 dager etter å ha mottatt leveransen gir selger melding om bruk av angreretten. Mottar kjøper angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøper mottar angrerettskjema og opplysningene. Har ikke kjøper mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Angrerettskjema kan sendes kjøper sammen med ordrebekreftelse eller faktura, pr. e-post eller sammen med varene. Angrerettskjema vil være tilgjengelig for nedlastning under vilkår i hovedmenyen i nettbutikken. Kjøper kan benytte angrerettskjema fra selger, men dette er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at kjøper sender en melding om at han vil bruke angreretten før fristen utløper med opplysninger om hvordan kjøper vil returnere varen.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må varen være ubrukt og leveres tilbake til selger i tilnærmet samme stand og mengde som da kjøper mottok den. Om mulig bør kjøper sende tilbake varen til selger i originalemballasjen. Kjøper er ansvarlig bare for den reduksjon i varens verdi som skyldes annen handtering av varen/produktet enn den som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper og funksjon. (Dette åpner ikke for bruk av varen)

Velger kjøper å gå fra avtalen ved å benytte seg av angreretten skal selger tilbakebetale til kjøper den betaling selger har mottatt for varen. Gjelder bruk av angreretten hele avtalen skal selger også tilbakebetale leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at kjøper har valgt en annen type levering enn billigste typen standardlevering som selger tilbyr). Selger er forpliktet til å tilbakebetale til kjøper innen 14 dager fra den dag selger mottar varen, henteseddel eller varen er stilt til selgers rådighet. Dersom kjøper ikke overholder frister etter angrerettloven kan selger opprettholde kravet.

Kjøper må returnere varene til selger, uten unødvendig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter han underrettet selger om bruk av angreretten. Fristen er overhold dersom kjøper sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kjøper må selv betale kostnadene for returforsendelsen.

10. Reklamasjoner og garanti
Etter at kjøper har mottatt varen bør kjøper så snart som mulig undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varen er blitt skadet under transport eller om varen ellers har feil eller mangler. Ved skader som blir oppdaget ved overlevering fra transportør eller utlevering på avtalt hentested skal kjøper påpeke skadene ovenfor transportør eller på utleveringsstedet da skader ved transport vil kunne være dekket av transportforsikring.

Dersom varen har feil eller mangler kan kjøper etter omstendighetene kreve retting av feilen, om levering, prisavslag eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når kjøper får varen i sin besittelse. Melding om feil eller mangler kan overbringes muntlig, men det er anbefalt at reklamasjon alltid sendes skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget feilen eller mangelen. Kjøper har alltid minst 2 måneder reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven. Retten til å reklamere gjelder i 2 år etter kjøper over tok produktet eller 5 år dersom varen/produktet er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Selgers garantier medfører ingen begrensinger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Levetiden på enkelte varer kan variere avhengig av flere forhold som lagring, brukshyppighet og andre omstendigheter knyttet til selve bruken. Dersom feil, mangler eller begrenset levetid kan tilskrives forhold som nevnt ovenfor vil dette ikke bli godkjent som reklamasjon. Dette gjelder også om årsaken kan tilskrives normal slitasje eller annet bruk en den varen er beregnet for. Reklamasjonsretten kan bortfalle i sin helhet om kjøper har gjort endringer eller annen inngripen på varen som ikke er avtalt med selger på forhånd.

Selger forbeholder seg retten til å forsøke å utbedre feil eller manglene samt eventuell om levering før selger kan kreve prisavslag eller å heve kjøpet. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøper, uten risiko for at kjøper får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selger skal foreta rettingen innen rimelig tid og kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller om levering av samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør ytterligere forsøk rimelig. Om selger ikke oppfyller dette kan kjøper kreve forholdsmessig prisavslag eller heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Kjøperen kan kreve erstatning for økonomisk tap han lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpsloven §33.

Selger kan kreve at kjøper returnerer den opprinnelige varen ved om levering og heving av kjøpet. Retur vil da være på selgers regning med mindre det i ettertid kan påvises at påberopte feil eller mangler ikke faller inn under garanti eller reklamasjonsretten. Selger forbeholder seg retten til å holde tilbake tilbakebetalingen inntil den returnerte varen er mottatt og kontrollert av selger. Dette med mindre en slik tilbakeholden kan anses som urimelig basert på feilen eller mangelens karakter. Dersom selger kan påvise at de feil eller mangler som er påberopt ikke faller inn under garanti eller reklamasjonsretten kan selger avvise heving av kjøpet og fakturere kunden for den nye varen om om levering allerede har funnet sted. Alternativt kan kjøper returnere den om leverte varen til selger og kjøper er kun ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi. Selger kan kreve å få dekket faktiske påløpte kostnader knyttet til den avviste garanti eller reklamasjonen. Retur til kjøper vil være på kjøpers regning.

11. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse
Dersom selger ikke leverer varen eller leverer for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selger.

Dette gjelder ikke om det tydelig fremgår av ordrebekreftelsen eller i annen informasjon til kjøper at leveringstiden eller tidspunktet for levering er angitt med forbehold eller er ubekreftet.

Dersom selger ikke leverer varen på det fastsatte leveringstidspunktet som fremgår av avtalen, kan kjøper fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selger. Kjøper kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at selger oppfyller. Faller vanskene bort etter kort tid kan kjøper kreve oppfyllelse. Kjøper kan heve avtalen med selger hvis forsinkelsen er vesentlig eller hvis selger ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøper har fastsatt. Kjøper kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selger har meddelt at han ikke vil oppfylle innen fristen. Kjøper kan kreve erstatning for tap han lider som følge av forsinkelsen fra selgers side jf. forbrukerkjøpsloven §24.

12. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøper. Selger kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, purre- og inkassogebyr og gebyr ved ikke avhentede varer.

Dersom kjøper ikke betaler, kan selger fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selger heve avtalen. Selger kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selger kan også heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selger har fastsatt. Selger kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøper har sagt at han ikke vil betale. Selger kan kreve erstatning fra kjøper for økonomisk tap han lider som følge av kontraktbrudd fra kjøpers side jf. forbrukerlovens §46.

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen og etter selgers gjeldende betalingsvilkår kan selger kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøper blir da holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med gebyr samt frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utlegg for å levere varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøper under 18 år.

13. Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Andre vilkår
Som en del av kjøpsvilkårene for forbrukerkjøp inngår også selgers betalingsvilkår, leveringsvilkår, returvilkår og andre vilkår. Vilkårene er ment for å utfylle enkelte punkter i kjøpsavtalen på en mest mulig ryddig og oversiktlig måte.

15. Force Majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for selger å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med oppfyllelse av avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler anses som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Selger vil ved Force Majeure raskest mulig kontakte kjøper om en slik situasjon skulle oppstå.

16. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. (Kjøper kan ta kontakt med forbrukerombudet for å få bistand i en eventuell tvist med selger). Dersom dette ikke lykkes kan kjøper bringe saken inn for forbrukertvistutvalget i nærheten av der han bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene skal den avgjøres i kjøpers verneting, normalt i nærheten av der kjøper bor.